Class constructor MyView cannot be invoked without 'new'

Làm luận văn về quản lý nhà nước như thế nào?

Nếu Quý vị đang làm luận văn và được giao một đề tài Quản lý nhà nước về hoạt động du lịch; quản lý nhà nước về văn hóa; quản lý nhà nước … thì chắc hẳn bài viết này sẽ hữu ích cho quý vị khi làm những đề tài như thế này.

Xem thêm >>> [viết luận văn thạc sĩ thuê]
(https://luanvan1080.com/viet-thue-luan-van-thac-si.html)

A. Quản lý nhà nước là gì?

Quản lý nhà nước là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy trì, phát triển các mối quan hệ xã hội, trật tự pháp luật nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.[1]
Trong đó chủ thể của quản lý nhà nước được thực hiện thông qua các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc chính phủ, nhà nước. Nếu quý vị đang công tác tại cơ quan nhà nước, mà cụ thể là đơn vị hành chính sẽ thấy quản lý nhà nước ở đây chính là quản lý thủ tục hành chính .

B. Làm luận văn quản lý nhà nước như thế nào?

Trước tiên quý vị nên hiểu khung pháp lý, hệ thống pháp lý. Trong đó Khung pháp lý (legal system) trong luận văn về quản lý nhà nước. Khung pháp lý trong quản lý nhà nước ở từng lĩnh vực mà bạn nghiên cứu là một hệ thống diễn giải và thực thi luật pháp. Ví dụ như các văn bản về luật; bộ luật, nghị định, quyết định, thông tư để lĩnh vực bạn đang nghiên cứu. Để rõ hơn hãy xem xét hệ thống pháp lý hay khung pháp lý của Quản lý nhà nước về Đất đai như sau:

Luât Đất đai 2013

[Các địa chỉ viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín tại tpHCM]
(https://vietluanvanthue.com/cac-dia-chi-viet-thue-luan-van-thac-si-uy-tin-tai-tphcm/)

Nghị định 53/2017/ND-CP QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Nghị định 01/2017/ND-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

và hàng trăm văn bản dưới luật như vậy tạo thành khung pháp lý cho quản lý nhà nước về Đất đai.

Nói cách khác, Khung pháp lý là hệ thống các quy định mà một đơn vị hành chính/sự nghiệp phải tuân thủ để đảm bảo về quy trình hoạt động, mang tính pháp chế. Đây là cơ sở pháp lý trong luận văn về quản lý nhà nước.

Một tổ chức, đơn vị nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước sẽ có những hoạt động và tùy từng đề tài sẽ có những phần khác nhau. Bài viết này không nhằm đến một trường hợp riêng nào mà đưa ra lời khuyên cho bạn chung như sau:

Quản lý nhà nước về cơ bản sẽ có những khâu như sau:

  • Kế hoạch

  • Tổ chức thực hiện

  • Thực hiện

  • Kiểm tra, thanh tra

Tùy từng đề tài mà có những cách làm khác nhau, giống nhau, một số luận văn có thể thêm mục Phối hợp (giữa các đơn vị…). Trước hết bạn nên tham khảo các nghiên cứu trước để xem cách họ làm. Khi bạn đọc nhiều thì sẽ có nhiều nghiên cứu ra đời.

[1]
Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai, NXB Nông nghiệp Hà Nội.

Tham khảo thêm : [Những điều cần nhớ khi viết luận văn thạc sĩ]
(http://baocaototnghiep.net/mach-ban-nhung-dieu-can-nho-khi-viet-luan-van-thac-si/)

I am having [icloud]
(https://www.icloudcentral.com/) the same issue nam. Dont know [google classroom]
(https://googleclassroom.onl/) what is causing such issue. If someone knows [gimp]
(https://gimp.software/) of this then help is appreciated.

Thanks in advance,
Shane.