Bug !

Strange behaivor when i try:

tinyMceField.setValue("something");

v 1.2

http://dev.vaadin.com/ticket/5370

Bye…